Portfolio Category: Plasma coating

TiN coating

TiN

HOME / 플라즈마 표면처…

TiCN

HOME / プラズマ表面処理…

TiAlN

HOME / プラズマ表面処理…

AlTiN

HOME / プラズマ表面処理…

CrN

HOME / プラズマ表面処理…

S-DLC

S-DLC 코팅은 마찰계수 …

N-DLC

N-DLC코팅은 일정한 마찰…

σ-DLC

전기 절연체인 통상의 DLC…

ta-C

J&L Tech의 Filte…