Portfolio Category: METALLION-Coating

TiN coating

TiN

HOME / Plasma Surface Treatment / METALLION™ COATING / TiN TiN TiN TiN is excellent…

TiCN

HOME / Plasma Surface Treatment / METALLION™ COATING / TiCN TiCN TiCN TiCN is a…

TiAlN

HOME / Plasma Surface Treatment / METALLION™ COATING / TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN coating is…

AlTiN

HOME / Plasma Surface Treatment / METALLION™ COATING / AlTiN AlTiN AlTiN AlTiN coating has…

CrN

HOME / Plasma Surface Treatment / METALLION™ COATING / CrN CrN​ CrN CrN coating has…